Regulamin Sklepu

 1. Zasady ogólne
 2. Licencja i korzystanie z produktów płatnych oraz bezpłatnych
 3. Wymagania techniczne
 4. Realizacja zamówienia
 5. Odstąpienie od umowy
 6. Postanowienia końcowe

Definicje

Sprzedawca – Karolina Kulpińska, ul. Sienkiewicza 164 w Bobrownikach, 42-583. W celu indywidualnego rozpatrzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową pod adres: kontakt@sukcesmedia.pl

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sukcesmedia.pl prowadzony przez Karolinę Kulpińską w ramach działalności nierejestrowanej. 

Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.

Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – dostępne w sklepie przedmioty cyfrowe, możliwe do nabycia drogą elektroniczną.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie – wola nabycia Produktu przez Klienta przy jednoznacznym zaakceptowaniu jego wartości, skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Sukces Media, w tym:

Składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania ich oraz przetwarzania danych w celu dokonania transakcji.

 • Zabrania się prowadzenia działań niezgodnych z interesem Sprzedawcy oraz Konsumentów korzystających z serwisu – w tym ingerencja w treść strony promującej mowę nienawiści lub Towary inne, niż dostępne w asortymencie sklepu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne strony, utrudniające jej prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku usterek technicznych leżących po stronie serwisu – zostaną podjęte wszelkie działania, aby jak najszybciej umożliwić prawidłowe korzystanie ze strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o błędzie strony w celu jego usunięcia.
 • Umowa sprzedaży obliguje obydwie strony do wywiązania się z jej warunków. Wymaga podania odpowiednich danych do prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz poniesienia kosztu za produkt, który zostanie dostarczony przez Sprzedawcę po zatwierdzeniu płatności.
 • W przypadku niewywiązania się z umowy finansowej bądź naruszenia praw autorskich przysługujących sprzedającemu i bliżej opisanym w punkcie 2 – możliwe jest rozpatrzenie sporu za pośrednictwem niezależnych organizacji bądź instytucji sądowych.
 • W pierwszej kolejności należy podjąć wszelkie możliwe działania polubownego rozpatrzenia sporu, zgłaszając sprawę między innymi do:
 1. Sprzedającego.
 2. Sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 4. Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Licencja i korzystanie z produktów płatnych oraz bezpłatnych

 • W przypadku nabycia produktów płatnych, których wartość opisana jest na stronie w kwocie brutto Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z nabyciem towaru najszybciej jak to możliwe. Po zatwierdzeniu płatności produkt cyfrowy zostaje przekazany drogą elektroniczną do wykorzystania w celach własnych.
 • Zabrania się powielania produktu w celach komercyjnych oraz nieuprawnionym do jego korzystania osobom trzecim, co reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Korzystanie z bezpłatnych treści dostępnych na stronie nie wiążę żadnej ze stron, poza poszanowaniem praw autorskich do zawartych na niej treści wizualnych oraz tekstowych.
 • W przypadku materiałów udostępnianych drogą mailową, należy zapoznać się z polityką prywatności i potwierdzić jej zasady przetwarzania danych w celach marketingowych.

3. Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania z dostępnych funkcjonalności w Produktach oraz udostępnionych na serwisie Sukces Media treści, należy upewnić się czy zostają spełnione poniższe warunki:

 1. Dostęp do Internetu oraz sprawne urządzenie umożliwiające korzystanie z wybranej przeglądarki.
 2. Aktywny adres email.
 3. Włączona obsługa ciasteczek – plików cookies, o których więcej napisano w Polityce Prywatności.
 4. Bezpłatna wersja programu Canva, umożliwiająca korzystanie z udostępnianych plików PDF.

4. Realizacja zamówienia

 1.       Aby złożyć zamówienie, należy kolejno:
 2. a) wybrać oraz dodać do koszyka produkty dostępne w ofercie sklepu.
 3. b) po przejściu na stronę transakcji możliwej dzięki kliknięciu na koszyk widoczny w prawym górnym rogu, należy wpisać dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia, w tym: Imię i Nazwisko, Adres email, Telefon oraz dobrowolnie zatwierdzić warunki Regulaminu Sklepu.
 4. c) Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania dodatkowych treści marketingowych. W przypadku, kiedy uzna to dla siebie za korzystne, należy zapoznać się z Polityką Prywatności.
 5. d) Po uzupełnieniu formularza oraz wybraniu metody płatności, należy uregulować rachunek najszybciej jak to możliwe, aby Sprzedawca mógł wywiązać się z odpowiedzialności dostarczenia Produktu.
 •  Produkt zostaje przesłany na podanego przez Kupującego maila zaraz po zaksięgowaniu płatności.
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.
 • Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące produktu należy zgłaszać na maila: kontakt@sukcesmedia.pl. Reklamacje zasadne zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi w przypadku pytań niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zamówienia.
 • W przypadku pobranych produktów cyfrowych nie uznawane są zwroty Produktu.
 • Klient może skorzystać z dowolnej formy płatności wymienionej na stronie, w tym:

a/ przelew bankowy

b/ szybki przelew za pośrednictwem platformy Autopay

 • Możliwe jest wystawienie faktury VAT na życzenie Klienta.
 • Umowa Sprzedaży jest zawierana jednorazowo po wykonaniu wyżej wymienionych kroków i nie wygasa.

5. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Powyższe prawo nie obowiązuje w przypadku, gdy Klient otrzyma i aktywuje produkt cyfrowy zapisany na nośniku materialnym o czym mówi poniżej cytowany Art. 38 z ustawy o prawach Konsumenta:

„Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

 1. Klient dobrowolnie zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w chwili finalizacji transakcji.

6. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów wchodzących w zakres ich aktualizacji oraz stałych i okresowych zmian cen.

Powyższy regulamin został wprowadzony 13.09.2023  i obowiązuje do odwołania. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

Shopping Cart